Algemene voorwaarden

 I.           Definities


1.        “Algemene Voorwaarden” : Deze algemene voorwaarden.

2.        “Meet Tuesday” : Workspot Millennium toren B.V. (Meet Tuesday is een concept van Workspot Millennium toren B.V.) Contact gegevens :Weena 690 -23e   etage, 3012CN Rotterdam

3.        “U” of “Klant” : De natuurlijke- of rechtspersoon waarmee Meet Tuesday een overeenkomst heeft en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hieronder wordt in deze algemene voorwaarden eveneens verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die een offerte bij Meet Tuesday aanvraagt.

4.        “Gast” of “Gasten” : Diegene die daadwerkelijk Meeting Centre Meet Tuesday bezoekt / zal bezoeken, al dan niet vanwege c.q. op uitnodiging van de Klant.

5.        “Partijen” : Meet Tuesday en de Klant.

6.        “Zaal” : Een of meerdere van de ruimtes die door klanten geboekt kunnen worden bij Meet Tuesday .Alle zalen zijn gesitueerd op de 23e   etage van de Millennium toren(Weena 690) in Rotterdam.

7.       “Meeting Centre Meet Tuesday” : Het geheel aan zalen, met de bijbehorende verkeersruimtes en overige ruimtes.

8.        “Catering” : Dienstverlening bestaande uit maaltijdverzorging en vergelijkbare dienstverlening, al dan niet op basis van een door Meet Tuesday aangeboden standaard arrangement.

9.        “Offerte” : Een door Meet Tuesday naar aanleiding van een verzoek opgestelde offerte waarin zijde (beoogd) Klant een voorstel doet voor het boeken van een Zaal en/of Catering. Op de Offerte zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

10.     “Verblijf” : Het naar aanleiding van een boeking gebruiken van een Zaal gedurende een bepaald (overeengekomen) tijdsslot, inclusief eventuele uitloop).

11.     “Host” : Een medewerker van Meet Tuesday.

12.    “ Huisregels ”: Regels met betrekking tot het Verblijf en de aanwezigheid in Meeting Centre Meet Tuesday van u als Klant en van Gast(en).

 

II.           Boeking van een Zaal bij Meet Tuesday

 

1.       Boeken van een Zaal: Het is mogelijk een Zaal te boeken bij Meet Tuesday door:

a.       online te boeken via de website van Meet Tuesday dan wel via een (online) platform van derden; of

b.       middel van het aanvragen van een offerte bij Meet Tuesday ,en het accepteren van deze offerte door de Klant.

2.       Door middel van de boeking komt een overeenkomst tussen Partijen tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3.       Online boekingen : Indien u een Zaal boekt via een online reserveringsplatform, betaalt u de kosten voor de boeking direct via het online reserveringsplatform en komt de boeking direct tot stand.

4.       Boeking via een Offerte : Indien u een Offerte aanvraagt, wordt de Zaal op het gewenste tijdstip voor u gereserveerd. Meet Tuesday stuurt u vervolgens per e-mail een Offerte. De Offerte vermeldt de geldigheidsduur daarvan. U wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld de offerte te accepteren via de beveiligde digitale omgeving van Meet Tuesday, tenzij anders door Meet Tuesday aangegeven                                            

5.       Na het verstrijken van de (geldigheidsduur van) de offerte vervalt de reservering en staat het Meet Tuesday vrij om de Zaal aan een andere partij te vergeven zonder u hiervan in kennis te stellen.

6.       Indien u een offerte accepteert nadat de geldigheidsduur daarvan is verstreken, staat het Meet Tuesday naar eigen keuze vrij om de boeking af te wijzen dan wel deze alsnog te aanvaarden.

7.       Meet Tuesday is te allen tijde gerecht een aanbetaling te verlangen.

  

III.           Reservering van Catering

 

1.       Meet Tuesday biedt u de mogelijkheid om tijdens uw Verblijf gebruik te maken van Catering. Een opdracht tot het verzorgen van Catering (de bestelling) komt tot stand door:

a.       Het bestellen van Catering bij het online boeken van de Zaal.

b.       Wanneer de Offerte – naast het boeken de Zaal – ook betrekking heeft op het bestellen van Catering, en u deze Offerte heeft aanvaard.

c.        Wanneer u een afzonderlijk Offerte voor Catering aanvraagt, en u de door Meet Tuesday toegestuurde Offerte heeft aanvaard.

2.       Online bestelling bij het boeken van de Zaal: Indien u online een Zaal boekt en daarbij ook Catering bestelt, betaalt u direct via het online reserveringsplatform en komt de bestelling direct tot stand. Bij het plaatsen van een online bestelling is het alleen mogelijk om te kiezen uit de aldaar aangeboden standaardarrangementen. U dient op te geven hoeveel Gasten aanwezig zullen zijn waarvoor de Catering verzorgd dient te worden, het te betalen bedrag is gebaseerd op het aantal opgegeven personen. Let erop dat het doorgeven van dieetwensen via het online boekingsplatform niet mogelijk is. U dient eventuele dieetwensen rechtstreeks aan Meet Tuesday door te geven.

3.       Bestelling via een Offerte voor een Zaal: Indien u een offerte aanvraagt en daarbij aangeeft Catering te willen bestellen, zal Meet Tuesday in haar Offerte een aanbod voor Catering doen. Na het accepteren van de Offerte komt de bestelling tot stand.

4.       Bestellingen via een afzonderlijke Offerte: U kunt Meet Tuesday – na het boeken van een Zaal – een aanvraag indienen om Catering te verzorgen. Meet Tuesday kan die aanvraag weigeren of accepteren. Accepteert Meet Tuesday de aanvraag, dan stuurt zij een Offerte met daarin een aanbod voor Catering aan u. Na het accepteren van de Offerte komt de bestelling tot stand.

5.       Meet Tuesday is te allen tijde gerecht een aanbetaling te verlangen.

6.       U dient bij uw aanvraag rekening te houden met het aantal Gasten die u tijdens het Verblijf verwacht. Ook dient u bij uw aanvraag voor Catering eventuele dieetwensendoor te geven aan Meet Tuesday. Het door Meet Tuesday in een Offerte opgenomen aanbod voor Catering is gebaseerd op het door Klant opgegeven verwachte aantal Gastenen de door Klant opgegeven dieetwensen.

7.       Indien u op het moment van het opvragen van een Offerte niet weet hoeveel Gastenaanwezig zullen zijn, kunt u Meet Tuesday verzoeken om een stelpost op te nemen in de Offerte met een bedrag per genodigde. In het geval de Offerte een stelpost noemt, dient u uiterlijk 14 dagen voor het Verblijf het definitieve aantal Gasten door te geven, tenzij anders staat vermeld in de Offerte. In dit geval kan Meet Tuesday een (voorlopige) aanbetaling verlangen.

8.       Als u – na het bestellen van Catering – minder Gasten verwacht, zijn de bepalingen voor annulering voor Catering (zie hierna) van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat eventuele terugbetalingen naar rato van het aantal minder Gasten zullen plaatsvinden. Ter illustratie: heeft u voor 12 personen Catering besteld, maar u geeft tijdig aan dat er slechts 9 zullen komen, dan zullen de kosten (verminderd met de eventuele annuleringskosten) voor deze 3 Gasten in mindering worden gebracht c.q. worden terugbetaald.

9.       Indien u na het bestellen van Catering uw bestelling wil wijzigen – bijvoorbeeld omdat u meer Gasten verwacht, of onverhoopt toch andere (dieet)wensen heeft – kunt u Meet Tuesday verzoeken om een gewijzigde of aanvullende Offerte uit te brengen. U begrijpt dat Meet Tuesday gebruik maakt van externe toeleveranciers voor de Catering, en het dus niet altijd mogelijk zal zijn om uw wensen in te willigen, zeker niet als de gewenste wijzigingen kort voor het Verblijf worden gecommuniceerd.

10.    Alle prijzen voor Catering – zoals genoemd op het online reserveringsplatform of in een Offerte – worden genoemd in Euro ’ s en zijn exclusief BTW.

11.    Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om eigen consumpties (eten en drinken) te nuttigen in Meeting Centre Meet Tuesday.

 

IV.           Algemene bepalingen Offertes

1.       Het staat Meet Tuesday te allen tijde vrij om naar aanleiding van een offerteverzoek te weigeren om een Offerte af te geven. Meet Tuesday stelt de Klant van de weigering op de hoogte. In dat geval komt geen reservering tot stand.

2.       Meet Tuesday houdt zich het recht voor om de geldigheidsduur van een afgegeven Offerte te verkorten naar 24 uur, vanaf het moment dat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld. Als Meet Tuesday niet binnen deze 24 uur een acceptatie van de Offerte ontvangt, vervalt reservering en heeft Meet Tuesday het recht om de reservering te annuleren en de Zaal aan een andere partij te vergeven.

3.       Indien een Offerte wordt verzocht en/of geaccepteerd, dan wel een online boeking wordt gedaan, uit naam van een rechtspersoon, dan wel een personen vennootschap, of een vergelijkbare rechtsfiguur, verklaart de(natuurlijke) persoon die de voormelde handeling verricht daarmee aan Meet Tuesday dat hij of zij volledig bevoegd is om de voormelde handelingen te verrichten namens de Klant. Als (achteraf) blijkt dat hij of zij niet bevoegd was om voormelde handelingen te verrichten is hij of zij persoonlijk aansprakelijk voor de daardoor door Meet Tuesday geleden schade.

4.       Indien uw wensen aanleiding geven tot maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van een Offerte op basis van nacalculatie, dan kan van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden worden in dat geval opgenomen in de Offerte. Door het aanvaarden van de Offerte worden de daarin opgenomen afwijkende voorwaarden onderdeel van de overeenkomst tussen Partijen.

 

V.           Annulering bij Meet Tuesday                                                                                                              

1.       Na het boeken van een Zaal en/of het bestellen van Catering komt een bindende overeenkomst tussen Partijen tot stand. De Klant kan zijn boeking en/of bestelling alleen annuleren met inachtneming van de volgende bepalingen.

2.       Indien u wilt annuleren, dient de annulering per e-mail te worden medegedeeld aan Meet Tuesday. Een annulering vindt plaats per Verblijf ,ook als de boeking betrekking heeft op meerdere (niet aaneengesloten) momenten van Verblijf. (U dient te specificeren welk Verblijf u wenst te annuleren.)

3.       U bent de volgende vaste annuleringskosten aan Meet Tuesday verschuldigd volgens de onderstaande staffel:

·         Annulering meer dan 2 maanden voor de eerste dag van het Verblijf:

Geen kosten.

·         Annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de eerste dag van het Verblijf:

25% van de totale overeengekomen kosten, verminderd meteen eventuele aanbetaling.

·         Annulering tussen 30 dagen en 14 dagen voor de eerste dag van het Verblijf:

50% van de totale overeengekomen kosten, verminderd meteen eventuele aanbetaling.

·         Annulering tussen 14 dagen en 0 dagen voor de eerste dag van het Verblijf:

100% van de totale overeengekomen kosten, verminderd met een eventuele aanbetaling.

4.       Voor melde annuleringskosten worden (afzonderlijk) gerekend over de overeengekomen kosten voor zowel het boeken van een Zaal als voor het bestellen van Catering. 

5.       Voor het verzorgen van Catering maakt Meet Tuesday gebruik van de diensten van derden. Indien deze derden kosten in rekening brengen bij Meet Tuesday in verband met de annulering van de Catering, en deze kosten gaan het verschuldigde bedrag op grond van de voormelde staffel te boven, zal Meet Tuesday dit meerdere één-op-één aan u doorleggen met een opslag van 5% voor administratiekosten. U bent in dit geval gehouden deze aanvullende annuleringskosten te betalen aan Meet Tuesday.

6.       Als u al heeft betaald voor de boeking van de Zaal en/of de bestelling van de Catering, wordt het reeds betaalde deel onder inhouding de annuleringskosten aan u terugbetaald op de rekening van waaruit de betaling is gedaan. Heeft u nog niet betaald, maar bent u wel annuleringskosten verschuldigd, dan ontvangt u hiervoor een factuur per e-mail.

 

VI.           Betalingen

1.       Boekingen voor een Zaal en bestellingen voor Catering via een online reserveringsplatform worden betaald op de wijze zoals daaraan gegeven.

2.       Betalingen voor het Verblijf en/of de Catering vindenplaats op basis van facturatie achteraf, met uitzondering van een eventuele aanbetaling.

3.       De bankgegevens van Workspot zijn:

Workspot Millennium toren BV.

IBAN: NL08 RABO 0331 3778 10

Mededeling: Meet Tuesday + boekingsnummer

4.       Alle betalingen dienen in Euro ’ s voldaan te worden.

5.       Andere uit hoofde van de overeenkomst door Klant aan Meet Tuesday verschuldigde bedragen (waaronder annuleringskosten) dienen eveneens te worden betaald op het voormelde rekeningnummer.

6.       Indien uw boeking van een Zaal of reservering van Catering op basis van een Offerte plaatsvind, kan het zijn dat in de Offerte bepaalde stelposten zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een vaste prijs per persoon voor catering, op het moment dat u heeft aangegeven dat het aantal verwachte personen nog onzeker is. Zodra u conform artikel III.6 van deze Algemene Voorwaarden het definitieve aantal Gasten heeft bevestigd, wordt de definitieve prijs vastgesteld, een en ander tenzij in de Offerte anders staat aangegeven.

7.       De betaling van elke factuur (al dan niet digitaal verzonden) moet uiterlijk binnen 14 dagen na de facturatie datum worden voldaan, tenzij in de factuur anders staat vermeld. In het geval dat een betaling wordt gedaan na de betaaltermijn, is Meet Tuesday gerechtigd tot een rente van 2,0%per maand, naar vrije keuze van Meet Tuesday te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. De Klant is daarnaast volledig aansprakelijk voor de eventueel gemaakte incasso- en advocaatkosten.

8.       In het geval dat de bankgegevens van Meet Tuesday veranderen, ontvangt u van ons hierover bericht per e-mail. In het geval dat u zo’n bericht ontvangt, raden wij u aan telefonisch contact op te nemen met uw Sales contactpersoon bij Meet Tuesday om de echtheid van dit bericht te bevestigen alvorens de betaling te voldoen.

9.       Indien er op de locatie van Meet Tuesday (extra) kosten voldaan moeten worden accepteren wij Maestro, VISA en MASTERCARD. Er worden binnen Meet Tuesday geen cash betalingen aangenomen en geaccepteerd.

 

VII.           Huisregels Meeting Centre Meet Tuesday

1.       Meet Tuesday kan Huisregels opstellen. Indien aanwezig zijn deze Huisregels te raadplegen op de website van Meet Tuesday en ter plaatse in Meeting Centre Meet Tuesday. Indien Meet Tuesday Huisregels heeft opgesteld vormen deze een onlosmakelijk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

2.       In aanvulling op de eventuele Huisregels gelden in ieder geval de volgende regels:

a.       Tijdens het verblijf in Meeting Centre Meet Tuesday zijn Gasten te alle tijden verplicht om instructies van de Host / Meet Tuesday op te volgen.

b.       Het is Gasten verboden om lawaai of andere overlast te veroorzaken, afval achter te laten of Meeting Centre Meet Tuesday anderszins te vervuilen.

c.        Gasten gaan op fatsoenlijke wijze om met anderen.

d.       Het is Gasten verboden om, zonder voorafgaande toestemming van de Host / Meet Tuesday, filmopnames te (laten)maken in Meeting Centre Meet Tuesday.

e.       Het is Gasten verboden om, zonder voorafgaande toestemming van de Host / Meet Tuesday, geluidsopnames te (laten)maken in   Meet Tuesday, met uitzondering van geluidsopnames in de Zaal welke met gesloten deur(en) worden opgenomen.

f.        Gasten kunnen gebruik maken van flexplekken, break-out rooms en de bar, voor zover die beschikbaar zijn. Meet Tuesday kan niet garanderen dat deze ruimtes beschikbaar zijn tijdens uw Verblijf.

g.       Gasten kunnen tijdens het verblijf gebruik maken van koffie/thee/water in de lounge van Meet Tuesday.

h.       Eventuele (andere) versnaperingen zijn beschikbaar bij de Host. De Host kan U / Gast op verzoek informeren over het aanbod, de prijzen en betalingsvoorwaarden.

i.         Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om eigenconsumpties (eten en drinken) te nuttigen in Meeting Centre Meet Tuesday.

 

VIII.           Het gebruik van de Zaal tijdens uw Verblijf

1.       Meet Tuesday heeft het recht om de geboekte Zaal vrij te maken zodra het tijdsslot van uw Verblijf is verlopen. Indien u om wat voor reden dan ook uitloop heeft en uw Verblijft wilt verlengen, kan Meet Tuesday dat toestaan tot ten hoogste een half uur voor de opvolgende reservering van de Zaal door een derde, dan wel tot hoogstens 21:00 uur op diezelfde dag. Het verlengen van de verblijfsduur kan enkel op basis van beschikbaarheid en bij goedkeuring van Meet Tuesday.

Als uw Verblijf wordt verlengd brengt Meet Tuesday daar extra kosten voor in rekening.   Deze kosten staan los van het eerder geoffreerde tarief voor de zaal en zal op het moment van verlenging berekend worden.

2.       Meet Tuesday is gerechtigd aanvullende regels omtrent het gebruik van de Zaal op te nemen in haar Huisregels. Raadpleeg daarom de Huisregels voor uw Verblijf.

  

IX.           Aansprakelijkheid Klant

1.       Klant is aansprakelijk voor alle schade die hij of de vanwege hem aanwezige Gast(en) veroorzaken aan de Zaal of de andere ruimtes die behoren tot of bij Meeting Centre Meet Tuesday, dan wel het gebouw waartoe Meeting Centre Meet Tuesday toe behoort (de Millennium toren).

2.       Onder schade wordt mede verstaan vervuiling, welke normaal gebruik (kruimels, koffievlekken op tafel, etc.) te boven gaat.


X.           Aansprakelijkheid Meet Tuesday

1.       Meet Tuesday is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen op locatie.

2.       Voor zover krachtens de geldende wet is toegestaan is Meet Tuesday niet aansprakelijk voor enig verlies of andere schade als gevolg van het door Meet Tuesday tekortschieten in de verlening van een dienst als gevolg van een technische storing, overmacht, staking of beëindiging van de huurovereenkomst tussen Meet Tuesday en de eigenaar van het gebouw waarin Meeting Centre Meet Tuesday is gevestigd.

3.       De klant neemt uitdrukkelijk en specifiek afstand van zijn eventuele recht op schadevergoedingen verplicht zich ertoe geen vordering tot schadevergoeding te zullen indienen ter zake van directe, indirecte, exemplarische, bijzondere of gevolgschade, met in begrip van maar niet beperkt tot derving van handel, omzet, winst of het verlies van gegevens welke om enigerlei reden voortvloeit uit of in verband met de overeenkomst tussen Partijen, enige tekortkoming in de op grond daar van verleende diensten, enige fout of nalatigheid in dat verband, enige tekortkoming van een eventuele voor de Catering ingeschakelde derden of enige onderbreking van de dienstverlening door Meet Tuesday.

 

XI.           Overmacht

1.       Meet Tuesday is – in aanvulling op hetgeen bepaald in het vorige artikel X – nimmer aansprakelijk voor enige door Klant of Gast geleden schade, in het geval dat Meet Tuesday daar door een onvoorziene omstandigheid of overmachtssituatie redelijkerwijs geen uitvoering kan geven (in de breedste zin van het woord) aan enige overeenkomst, verbintenis of enige andere verplichting. In zulke gevallen kan de Klant en/of Gast Meet Tuesday ook nimmer – in of buiten rechte – aanspreken tot nakoming van die overeenkomst, verbintenis of enige andere verplichting. Tot slot heeft de Klant geen recht op ontbinding dan wel inhouding of opschorting van betaling in het geval het Verblijf geen doorgang kan vinden als gevolg vanwege een van overheidswege opgelegde gedwongen sluiting van Meeting Centre Meet Tuesday.

 

XII.           Privacy

1.       Meet Tuesday verwerkt persoon gegevens met in achtneming van de daarvoor geldende privacywetgeving.


XIII.           Toepasselijk recht ende bevoegde rechter

1.       Een tussen Partijen tot stand gekomen boeking voor een Zaal kwalificeert niet als een huurovereenkomst in de zin van Boek 7,Titel 4 Burgerlijk Wetboek.

2.       Meet Tuesday is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijziging. Bij wijzigingen zal Meet Tuesday de Klant op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Tussen de kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste één maand zitten.

3.       Op de tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst(en), waar deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk deel van vormen, is het Nederlands recht van toepassing.

4.       De bevoegde rechter om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de tussen Partijen geldende overeenkomst(en) worden – tenzij regels van dwingend recht anders bepalen – uitsluiten beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam.